Vorstufe

Nr

Type

Documentatie

Nr

Type

Documentatie

3070

25V

39011

-

-

-

30701

50V

 

39012(1972)  39012(1974)

30110

50V

39100

30702

100V

 

39013(1972)  39013(1974)

30111

100V

39101

30651

1000V

       

39026              39026            36700                36700                39270              39271             39010              39010