Computing

Software

Nr

Type

Documentatie

Nr

Type

Documentatie

30521

Lucky Logic Dos

           

36184NL 36184D  36184UK    36183

30521

Lucky Logic

IBM/ Atari

      

36236NL 36184D   36236UK

32208

LLWin 2.0X

Windows

39054

30407

LLWin 3.0

 

30473D  30473UK

68552

Cornelsen FiPro

-

Computing

 

-                      39495

93296

Robo Pro

            

111889NL 111889D    111889UK

-

Robo Connect Box

Computing & Interfaces 1984-1991

Nr

Type

Documentatie

Nr

Type

Documentatie

30561

30562

Interface Commodore

39485

30563

Interface Apple II

39486

30564

Interface Acorn

 

39487              32421UK

30565

Interface Schneider

 

39489              -

30566

Interface fischertechnic

(Centronic?)

39484

30567

Interface IBM

39492

30566

Interface Commodore

39485 (88)

30566

Interface Amiga

39494 (88)

30566

Interface Atari ST

39483

3056X

Interface Commodore

39490

30569

Interface Apple II

39491

-

CVK Schul-Interface

67319

-

Interface Stekker

32792

-

Interface Algemeen

32369

-

Adapter-Gutschein

32692

-

Disketten-Gutschein

 

 

32417     32689

30554

64514

Computing

   

39496              39497            39499             32127

30571

65286

Plotter/ Scanner

     

39460(85)        39460(86)       39462              32558            32365            79015

30572

65278

Trainings-Roboter

 

39461              32368

30573

Computing

Experimental

      

39502           39503          39504Apple II  39510IBM     39511Atari      39512Amiga    39513C64/128

66916

CVK Computing

Messen - Steuern -

Regeln

39508            -

Universal Interface Serie 1991-1996

Nr

Type

Documentatie

Nr

Type

Documentatie

30520

Universal Interface

1e Versie

         

36180NL 36180D   36180UK 36179

30520

Universal Interface

2e Versie

         

36180NL 36180D   36180UK 36179

30490

Profi Computing

   

36069       36072NL 36072UK  36480

30632

Turtle

37091

30625

68579

Cornelsen

Experimenta

36780

-

66843

Cornelsen Schul-

Interface

67319

Intelligent Interface Serie 1997-2004

Nr

Type

Documentatie

Nr

Type

Documentatie

30402

Intelligent Interface

  

39576    39576D  39576UK

16554

Extention Module

16562

16553

Starter Pack

  

30434           30435D       30435UK

30408

Industry Robots

39058

30400

Mobile Robots

39569

34948

Pneumatic Robots

 

35154           34948NL

77792

Mobile Robots II

  

78896          78897D        78897UK

57486

Bionic Robots

   

62964           62965NL    62965D        62965UK   

Robo Interface Serie 2004-2009

Nr

Type

Documentatie

Nr

Type

Documentatie

93293

Robo Interface

                   

110132NL 110132D    110132UK  75151

93294

Robo I/O Extention

            

110256NL 110256D   110256UK

93295

Robo RF Data Link

            

112833NL 112833D    112833UK

41863

Robo Starter Set

   

117055        117056NL   117056D      117056UK

 

41863      41863NL

46234

Robo Explorer

   

128960        128967NL   128967D      128967UK

128962

96782

Industry Robots II

   

113917        114306NL   114306D     114306UK

500883

Robo Pneuvac

   

133550        133551NL   133551D     133551UK  

133760

93292

96808

Robo Mobile Set

   

111868        111869NL   111869D     111869UK

Robo TX Controller Serie 2009-2014

Nr

Type

Documentatie

Nr

Type

Documentatie

500995

Robo TX Controller

 

            

134870NL 134870D    134870UK

505286

Robo TX Training Lab

 

   

136892         Info NL        Info D          Info UK

  

136893D      136893NL   155414

 

137652                   137676

Robo LT Interface 2010-2017

Nr

Type

Documentatie

Nr

Type

Documentatie

508777

Robo LT

Beginner Lab

1e Versie

   

141567         147254       141590D      141590NL

  

141568NL     141568D      141568UK

524370

Robotics LT

Beginner Set

2e Versie

   

151368         147255NL   147255D     147255UK

 

141590D      141590NL

Robo TXT Controller Serie 2014->

Nr

Type

Documentatie

Nr

Type

Documentatie

522429

TXT Controller

  

NL               D                 UK

Info CD

508778

Robo TX/ TXT Explorer

   

139281         139282NL  139282D     139282UK

155415       128962

511933

Robo TX/ TXT Automation Robots

   

143387        Info NL        Info D           Info UK

155337

516186

Robo TX/ TXT

Electro Pneumatic

   

121936        Info NL         Info D           Info UK

 

155338         CD Info

524328

TXT Discovery Set

   

154520         Info NL        Info D          Info UK

  

Info CD         154521            154544

544624

(544625)

TXT Smart home

   

167941         Info NL        Info D           Info UK

Computing Module 2015->

Nr

Type

Documentatie

533876

Mini Bots

    

157094         Info NL        Info D           Info UK                   156498

Computing 3D Printer 2016->

Nr

Type

Documentatie

536624

3D Printer

   

161258         Info NL        Info D           Info UK

Computing Module BT Smart 2017->

Nr

Type

Documentatie

540586

BT Smart

Beginner Set

   

163330         Info NL        Info D           Info UK

Computing Module Calliope 2018->

Nr

Type

Documentatie

544626

Calliope

   

167444       167945        Info D

Computing Module micro:bit 2019->

Nr

Type

Documentatie

Nr

Type

Documentatie

548884

mirco:bit

3 modellen

   

172842          Info D          Info UK

RB00135

RB00137

micro:bit (Didacta)

11 modellen