Voorwaarden voor het aanleveren van digitale kopie voor de bibliotheek.

 

 

Door de hoge eisen die wij stellen aan de kopie kunt u niet zomaar een scan of een kopie naar ons opsturen.

 

Daarom vragen wij liever of u de documentatie aan ons uit wil lenen en wij het zelf mogen scannen, hiermee bereiken wij dat er een uniforme standaard is voor de scans en niet hoeven te vragen of iets opnieuw gescand mag worden omdat het niet voldoet aan onze eisen.

 

 

Een digitale kopie moet gemaakt zijn met een scanner niet met een mobiletelefoon of een fototoestel.

Dit om een standaard te houden in de documentatie, een telefoon of een foto toestel vervormen en kunnen wij bij het verwerken tot pdf niet meer gebruiken.

De kopie moet in jpg zijn pdf kunnen wij niets meer me(Veel pdf programma’s verwoesten de foto’s en maken er een 72dpi afbeelding van).

Ook bmp, gif’s, png en andere formaten kunnen we niets mee, alleen jpg kunnen we uniform verwerken.

 

Verder basis instelling is 150dpi, hierdoor krijgen alle aangeleverde bladzijdes hetzelfde formaat en kunnen wij er vrij eenvoudig een boekje van maken in pdf.

Als we verschillende dpi versies krijgen moeten ze allemaal eerst omgezet worden naar 150dpi wat bij een boek van 100blz onnodig veel werk op zou leveren.

Verder is het ook niet gewenst oudere foto programma’s te gebruiken, daar veel van deze programma’s de basis 150 dpi terug brengen bij opslaan naar 96 of zelfs het veel te oude web based 72dpi.

Microsoft Paint is een van deze en dus niet meer geschikt om te gebruiken, maar ook moderner programma als Xnview brengt het terug naar 96pdi.

FastStone Image Viewer is een programma wat wel geschikt is als standaard programma.

 

Het liefst hebben wij scans met aan alle zijdes een rand zodat de hele pagina gescand is en er niets wegvalt.

Ook het liefst niet bewerkt dus na het scannen niet meer opslaan dan blijft het 150dpi.

 

En nu een stukje waarom wij het ook het liefst zelf doen, bij het scannen moet het contrast de kleur en de helderheid ingesteld worden.

Door de scanner zo in te stellen kunnen vergeelde pagina’s na het scannen bijna wit zijn, ook doorschijnende pagina’s kunnen wij bij het scannen zo bewerken dat hij niet of bijna niet meer doorschijnt uitzonderingen van heel erg slecht papier daargelaten.

Daar dit erg moeilijke en zeker erg tijdrovende klusjes zijn willen wij daarom toch verzoeken of wij zelf met de grootste mogelijke zorg voor uw documenten, ze mogen lenen om te proberen de best mogelijke kwaliteit er uit te halen.

 

Het is mogelijk om in uitzonderlijke gevallen als we elkaar niet kunnen treffen dat de verzendkosten worden vergoed door fischertechikclub Nederland.

Maar het liefst proberen we het via ons netwerk van leden op de goedkoopste manier alles van A naar B te krijgen.

Maar dat mag ook via een omweg van A naar B via C, hierbij zijn clubdagen een mooie optie.

 

fischertechnikclub Nederland

 

Alle merken en programma’s genoemd in de tekst zijn eigendom van het desbetreffende bedrijf wat ze heeft ontwikkeld en verspreid.

Alle rechten voor deze programma’s liggen daarom ook bij de betreffende bedrijven zelf, ook wat het gebruik voor de eindgebruiker betreft.

Er is alleen een opsomming gegeven van gratis programma’s er zijn er veel meer en ook zijn er veel betere programma’s vaak zijn dat programma’s die gekocht moeten worden maar maken het vaak onnodig duur.

Wij zijn uitgegaan van een betaalbare hobby en daarom zoveel mogelijk gratis programma’s.

 

Bedingungen für das Anliefern digitaler Kopien für die Bibliothek.

 

 

Wegen der hohen Anforderungen, die wir an Kopien stellen, können Sie nicht einfach einen Scan oder eine Kopie an uns senden.

 

Darum hätten wir am Liebsten, daß Sie uns die Dokumente leihen und wir sie selbst scannen. Hiermit erzielen wir einen gleichbleibenden Standard der Scans und müssen nicht um nochmaliges scannen bitten, weil das gelieferte nicht unseren Anforderungen entspricht..

 

 

Eine digitale Kopie muß mit einem Scanner und nicht dem Handy oder einem Fotoapparat gemacht sein.

Dies ist nötig um den Standard in der Dokumentation zu sichern, denn ein Handy oder Fotoapparat verformen das Bild und deshalb können wir es bei der Weiterverarbeitung zu pdf nicht verwenden.

Die Kopie muß im jpg-Format sein, denn bei pdf können wir nichts mehr anpassen (viele pdf-Programme ruinieren die Fotos und machen eine 72dpi Abbildung davon).

Auch mit bmp, gif, png und anderen Formaten können wir nichts anfangen, nur jpg können wir uniform verarbeiten.

 

Der Scanner muß auf 150dpi eingestellt werden, hierdurch erhalten alle gescannten Seiten das gleiche Format und können wir Alles ziemlich einfach zu einem Buch in pdf verarbeiten.

Wenn wir unterschiedliche dpi Auflösungen erhalten, müssen wir erst Alles nach 150dpi umsetzen, was bei einem Buch von z.B. 100 Seiten nur unnötig viel Arbeit macht.

Weiterhin ist die Verwendung älterer Fotobearbeitungsprogramme unerwünscht, weil viele dieser Programme beim Speichern die Auflösung auf 96dpi oder sogar den alten Internetstandard von 72dpi verringern.

Microsoft Paint ist eines dieser Programme und deshalb nicht geeignet, aber auch das neuere Programm Xnview speichert in 96dpi.

FastStone Image Viewer ist ein Programm, das sehr wohl als Standard Programm geeignet ist.

 

Um sicher zu gehen, daß die ganze Seite gescannt wurde und nichts weggefallen ist, sind uns Scans mit einem Rand rundherum am Liebsten.

Und am Liebsten nicht bearbeiten, also nach dem Scannen nicht noch einmal Speichern, dann bleiben die 150dpi erhalten.

 

Hier noch einige Gründe warum wir die Scans am Liebsten selbst machen, denn beim Scannen müssen der Kontrast, die Farbe und die Helligkeit eingestellt werden.

Durch geeignete Einstellung des Scanners können vergilbte Seiten nach dem Scannen beinahe weiß erscheinen, auch durchscheinende Seiten können wir beim Scannen so bearbeiten, daß sie nicht mehr oder beinahe nicht mehr durchscheinen, außer bei sehr schlechtem Papier.

Weil Dies sehr schwierige und zeitraubende Arbeiten sind, möchten wir Sie doch bitten uns Ihre Dokumente zu leihen um die maximale Qualität herauszuholen. Natürlich werden wir mit der größtmöglichen Sorgfalt mit Ihren Dokumenten umgehen.

 

In besonderen Fällen, wenn wir uns nicht treffen können, ist Vergütung der Versandkosten durch den fischertechnikclub Niederlande möglich.

Aber am Liebsten versuchen wir über unser Netzwerk von Mitgliedern, Alles so billig wie möglich von A nach B zu transportieren.

Das kann natürlich auch über einen Umweg von A nach B über C, Clubtage sind hierzu eine gute Gelegenheit.

 

fischertechnikclub Nederland

 

Alle Marken und Programme, die im Text genannt werden, sind Eigentum der betreffenden Firmen, die sie entwickelt haben und verbreiten.

Alle Rechte an diesen Programmen liegen darum auch bei den betreffenden Firmen, auch was den Gebrauch durch den Endverbraucher betrifft.

Es werden nur einige Gratisprogramme genannt, aber es gibt noch viel mehr und auch viel bessere Programme. Oft sind es Programme, die gekauft werden müssen und es nur unnötig teuer machen.

Wir gehen von einem bezahlbaren Hobby aus und deshalb soviel wie möglich Gratisprogramme.

 

 

Criteria with regard to the sending of digital manuscripts for the library

 

Due to the stringent requirement that we place on manuscripts, you can no longer simply send us a scan of a document.

Therefore we request that you send us the original documents, so that we may scan them ourselves. With this approach we will be able to achieve a uniform standard for scan items without constantly asking for something to be scanned again because it does not meet our standards.

A digital document must be produced with a scanner and not with a mobile phone or a camera. Images from a phone or a camera tend to have distortions and we cannot use them for PDF publishing purpose. Digital files sent to us must be in JPEG format; PDF files are not acceptable because many PDF-generating programs degrade the quality of the photos by converting them to a resolution of 72 dpi. In addition, we no longer accept files in BMP, GIF, PNG or other formats.

Furthermore, the base resolution of images is 150 dpi. With this consistency, all pages to be published will be in the same format and we can easily convert them into a PDF booklet. If we receive images of multiple resolutions, they must first be converted to our standard 150-dpi files before further processing. For a book of around 100 pages, these conversions represent a lot of extra work for us.

Older image-processing programs should not be used for conversion purpose. Many of these programs convert 150-dpi images into files of 96-dpi format or the obsolete web-based 72-dpi format. Paint is one of these programs and should be avoided. Even newer program like Xnview bring the resolution of images down to 96 dpi. FastStone Image Viewer is a suitable program for our purpose.

It is preferable that scans have a margin on all sides of the page so that the entire area of the page is imaged without any croppings. To minimize the amount of post-processing, scans should be done and saved at 150 dpi.

Now a further comment on why it is preferable that we perform the scans ourselves. During scanning the color contrast as well as the brightness must be adjusted. Through correct adjustments, pages which have turned yellow due to age can be turned to near-white during scanning. Also see-through pages can be scanned with suitable parameter settings so that the back pages would not show through for very low quality paper. This is certainly a very difficult and time-consuming job. As such, we request that we process your documents as much as possible, so that we can attempt to obtain the best possible imaging quality.

In exceptional cases where we cannot meet one another in person, it is possible that fischertechnikclub Nederland may be able to offer reimbursement for the shipping cost of documents. However, the preferred method to send something from point A to point B cost-effectively is to employ our network of club members. If the delivery requires an indirect route from A to B to C, then bringing in your documents during club days is a nice alternative.

 

fischertechnikclub Nederland

 

All brands and programs mentioned in the text are the property of the respective companies who developed and distribute them.

All rights to these programs are therefore also with the companies concerned, also with regard to the use by the end user.

Only a few free programs are mentioned, but there are many more and much better programs.

Often times they are programs that have to be bought and only make them unnecessarily expensive.

We assume an affordable hobby and therefore as much free programs as possible.